Modelos de Documentos


Aquí tedes distintos modelos que vos poden orientar para facer a carta para o delegado de facenda, a enquisa como obxetores fiscais, un modelo de alegación ante facenda no caso de que non vos acepte a obxección e tamén unha carta á presidencia por si queredes pedir a legalización e regularización da Obxección Fiscal.

 

:: INSTANCIA FACENDA ::

Ao Excmo./a. Sr/a. Delegado/a de Facenda

Dona/Don ................................, con DNI ...................., nada/o ................. en ...............  e domiciliada na rúa (enderezo, número, C.P) na cidade de ............

EXPOÑO:

Que co pago dos impostos contribúo a financiar os gastos militares do Estado.

Que as guerras son un crime contra a humanidade con consecuencias económicas, ambientais, sociais, éticas e humanas negativas, que provocan un aumento da desigualdade e condenan á poboación a situacións de pobreza e exclusión. Contribuír mediante os impostos aos gastos militares significa financiar as guerras.

Que son razóns de conciencia, recollidas no marco da Constitución, as que me impiden contribuír ao financiamento dos gastos militares do Estado.

Por todo o anteriormente exposto, manifesto o meu rexeitamento a colaborar, a través dos impostos pagados, co mantemento dos gastos militares.

En consecuencia, realicei na miña declaración fiscal unha dedución en euros da cota líquida. Esta dedución figura integramente no recadro 752 (o outro calquera) da declaración, no epígrafe “Retencións e demais pagos a conta”; resultando unha contía de 84 euros que desvío a un fin socialmente útil e que é expresión da miña negativa a contribuír co gasto militar.

O ingreso dos 84 euros efectuouse na conta do colectivo ??, ao considerar que a citada asociación desenvolve un proxecto necesario que reverte no conxunto da sociedade e loita por conseguir un maior nivel de xustiza social e solidariedade. Para maior transparencia e constancia desta acción, achégase o resgardo do ingreso da devandita cantidade na conta do colectivo.

E por isto
SOLICITO:

Que se teña en conta e se admita a miña obxección fiscal no que respecta á negativa de contribuír ao gasto militar cos meus impostos e que se desconte, por tanto, a citada cantidade de 84 euros do orzamento dedicado ao referido gasto militar.

Sen máis, agradezo a atención concedida a este escrito e aproveito para saudalo/a moi atentamente.

Vigo, 27 de xuño de 2012

(Sinatura)

Dª./D. (nome completo)


:: ENQUISA OBXECTORES ::

Feita a obxección fiscal, é moi importante facernos chegar teus datos mediante esta enquisa, pois é o único xeito que temos de saber cántos obxetamos (Facenda non da ese dato). Lembra enviar a enquisa ó colectivo de OF que teñas máis preto de ti, por correo normal, electrónico ou persoalmente (mira os contactos).
Nome:
Apelidos:
Enderezo:
cp:
Telefone:
mail:
Número de persoas obxetoras:
Tipo de Obxección:
* Positiva
* Negativa
* Cota líquida cero
* carta protesta
Importe da OF:
Destino alternativo escollido:
Comentarios e suxestions:
Interesanos saber se tuvestes dúvidas
ou si recibichedes resposta por parte de Facenda...


:: MODELO DE ALEGACIÓN ::

Ao Excmo. Sr. Diputado da Facenda
Dña./D.:
DNI nº domiciliado en:
poboación:
CP:
comparece nesta administración para exercita-lo meu dereito e por tanto EXPOÑE:
Que con data / / , recibin notificación do acordo de iniciación dun expediente sancionador con número de referencia _______ e de data / / ; referido a miña declaración de IRPF do ano _____
Por todo isto manifesto:
Que non estou dacordo co expediente sancionador, e que por tanto presento ESCRITO DE ALEGACIÓNS en base ó seguinte:
1 - Na declaración constaba unha deducción de ____ euros que representan o 11.65% da cuota líquida, cantidade que según os Orzamentos Xerais do Estado podese comprobar que vai adicada a Gasto Militar.
2 - Que eu non deixei de ingresar, dentro do termo regulamentario para presenta-la declaración, parte da débeda tributaria. A miña intención non foi nunca deixar de pagar o que segundo as normas fiscais me corresponde, senón darlle a miña aportación a fins que considero lexítimos. por isto, destinei os cartos ó proxecto referido ________________. Con esta actuación non tiven ningún proveito económico persoal. O desembolso da cantidade reclamada na liquidación provisional foi efectuado na entidade antes indicada, e consta nesta administración o comprobante do ingreso. Polo tanto, non se realizou o feito punible de "Deixar de ingresar".
3 - Non creo no exército, nen no uso da forza, da violencia ou das armas, como medio para solucionar os conflictos entre os pobos ou as persoas. As miñas conviccions neste sentido son tan fortes que moral e eticamente son incapaz de contribuir de ningunha maneira cun exercito armado.
4 - A obxección de conciencia é un dereito recoñecido no art. 16 da Constitución. É, por tanto, un dereito fundamental, a liberdade ideolóxica, que segundo o art. 53 da Constitución vincula ós poderes públicos.
5 - Que a propia regulación legal relativa ó IRPF non limita nin prohibe, en ningún dos seus artigos, a Obxección de Conciencia Fiscal.
Por todo isto solicito:
Unha vez presentado este escrito en tempo e forma, que se admitan as alegacións e, se lle dea o trámite procesal oportuno, despois do cal se dicte resolución, pola cal se deixe sen efecto o expedente sancionador.
En_____________, a_____de_____________do 2005
Delegación de Facenda de ____________________
Asinado: Dña/D.______________________________


:: CARTA PRESIDENCIA ::

Enviar a: Sr. Rodríguez Zapatero,
Complejo de la Moncloa, Avda/ Puerta de Hierro s/n. 28071 Madrid
Sr. Presidente:
Som __________________________,
que vivo en _____________________
e o meu DNI é o nº _______________
Somos cada vez máis cidadáns os que consideramos a guerra como algo totalmente oposto á nosa conciencia e á unha sociedade verdadeiramente civilizada.
Como contribuinte que son vía impostos (tanto directos como inderectos) aos Gastos Xerais do Estado vexo como parte do diñeiro que aporto se gasta en unhas partidas militares (Ministerio de Defensa e outros ), cos que en conciencia non podo colaborar.
Un avance social importante de finais do seculo pasado foi o recoñecemento do Dereito á Obxeción de Consciencia ao Servicio Militar. Sen embargo, está demostrado que os exércitos hoxe en día necesitan máis que un servizo militar físico, un servizo militar económico, que lles nutra de armamento. Con ello non só se preparan para a destrucción de outras persoas, sino que detraen medios económicos necesarios para a superación dos moitos desequilibrios sociais sumamente inxustos que se dan no noso planeta.
Por todo isto, quero expresar a miña reivindicación de que se recoñezca á Obxección de Conciencia Fiscal no pago dos impostos para conseguir que de ninguna forma me vea implicado no Gasto Militar. E a miña obxección deberá supor, ineludiblemente, unha reducción do Gasto Militar Estatal.
Atentamente, asina:

AdxuntoTamaño
File modelo_carta_OF.rtf12.17 KB
etiquetas: